เครื่องรีดยางพารา || เครื่องรีดยางพาราเครื่องรีดยาง, เครื่องรีดยางพารา, เครื่องรีดยางเครป, เครื่องรีดยางแผ่น, เครื่องทำยางเครป

เครื่องรีดยางพารา


เครื่องรีดยางพารา 
เครื่องรีดยางพารายางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการส่งออกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางแผ่นรมควัน ซึ่งได้มาจากยางแผ่นดิบที่เกษตรผลิตได้ นำมารมควันโดยโรงแรมของผู้ส่งออกก่อนส่งไปขายต่างประเทศ ใน ขั้นตอนการผลิตยางแผ่นดิบของเกษตรมักจะพบปัญหายางแผ่นดิบมีคุณภาพต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยตลาดกลางยางพารา ทำให้ขายได้ในราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นปัญหาดังกล่าวนี้ สาเหตุหนึ่งมาจากอุปกรณ์ที่เกษตรกรใช้ในการผลิตยางแผ่นดินได้แก่ เครื่องรีดยางพารา หรือที่มีชื่อเรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า จักรรีดยาง ยังคงเป็นแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงงานคนหมุนชุดลูกกลิ้งรีดแผ่น ยางพาราเพื่อผลิตเป็นยางแผ่นดินให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีความหนาบางตามเกณฑ์มาตรฐาน จักร รีดยางมี 2 ชุด คือ ชุดจักรลื่น และชุดจักรดอก การผลิตยางแผ่นดิบ จะต้องรีดแผ่นยางด้วยชุดจักรลื่น 2-3 ครั้ง และรีดแผ่นยางด้วยชุดจักรดอกอีก 1 ครั้ง จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการรีดแผ่นยางพารา ในการหมุนชุดลูกกลิ้งเพื่อการรีดยางแผ่นยางพารา ในการหมุนชุดลูกกลิ้งเพื่อการรีดยางแผ่นดิบแต่ละแผ่น เกษตรกรจะต้องออกแรงหมุนชุดลูกกลิ้งหลาย ๆ รอบ หากมียางแผ่นดิบเป็นจำนวนมากหลายสิบแผ่นหรือเป็นร้อยแผ่นขึ้นไปจะทำให้ เกษตรกรเหนื่อยล้าเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกษตรกรเหนื่อยล้าเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกษตรกรละเลยต่อการที่จะทำการผลิตยางแผ่นดิบให้มีความบาง และสวยงามตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้วย เหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้นกองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร จึงได้พัฒนา เครื่องรีดยางพารา สำหรับให้เกษตรกรใช้ เพื่อลดความเหนื่อยยาก ลดระยะเวลาในการทำงาน และสามารถทำการรีดยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 1. โต๊ะรองรับโครงสร้าง โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กฉากและเหล็กตัวยู พื้นโต๊ะปูด้วยแผ่นเหล็กสแตนเลสเพื่อป้องกันการกัดกร่อน โต๊ะมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 770x1900x มิลลิเมตร การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างเข้าด้วยกัน ใช้วิธีการขันน๊อตเพื่อความสะดวกในการถอดประกอบ 2. โครงสร้างรองรับชุดต้นกำลัง และระบบถ่ายทอดกำลัง ใช้เหล็กฉาก เป็นหลัก โครงสร้างนี้ติดตั้งอยู่บนโต๊ะ ความสูงทั้งหมดจากพื้นถึงจุดสูงสุด 1250 มิลลิเมตร 3. ชุดจักรลื่น ใช้จักรลื่นขนาด 5x22 นิ้ว (เส้นผ่าศูนย์กลางxความยาว) ที่มีขายทั่วๆ ไปในท้องตลาดและได้ทำการดัดแปลงชิ้นส่วนกลไกบางอย่าง เช่น กลึงเซาะร่องบนผิวของลูกกลิ้ง จำนวน 10 ร่อง โดยจัดแนวร่องของลูกกลิ้งตัวบนและตัวล่างให้อยู่สับหว่างกัน และได้เปลี่ยนเฟืองสำหรับมือจับหมุนออกแล้วใส่เฟืองตรงขนาด 28 ฟันเข้าไปแทนที่ เป็นต้น 4. ชุดจักรดอก ใช้จักรดอกขนาด 5x22 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลางxความยาว) และได้เปลี่ยนเฟืองสำหรับมือจับหมุนเป็นเฟืองตรงขนาด 28 ฟัน เช่นเดียวกับชุดจักรลื่น 5. มอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดซิงเกิลเฟส ขนาด 1/3 แรงม้า ติดตั้งสวิทซ์เบรกเกอร์สำหรับตัดต่อกระแสไฟฟ้า เพื่อให้สามารถหยุดการทำงานได้ทันทีหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 6. ระบบถ่ายทอดกำลัง การ ถ่ายทอดกำลังจากมอเตอร์ต้นกำลัง ใช้ระบบผสมระหว่างสายพานลิ่ม โซ่และเฟืองไปขับชุดลูกกลิ้ง โดยเป็นการถ่ายทอดตรง หากต้องการหยุดการทำงานของชุดลูกกลิ้งสามารถทำโดยการตัดกระแสไฟฟ้าสวิทช์ เบรกเกอร์ที่มอเตอร์ต้นกำลัง หลักการทำงานของ เครื่องรีดยางพารา ก่อน ที่จะนำยางแผ่นดิบเข้าทำการรีด ให้นวดยางแผ่นดิบตามกรรมวิธีด้วยมือหรือไม้แล้วแต่ความถนัดของเกษตรกรให้รูป ร่างลักษณะของยางแผ่นดิบใกล้เคียงกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร และความยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร หลังจากนั้นจึงนำยางแผ่นดิบเข้าทำการรีดครั้งที่ 1 ด้วยชุดลูกกลิ้งลื่นโดยปรับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งลื่น ประมาณ 15 มิลลิเมตร รีดครั้งที่ 2 ปรับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งลื่น 7 มิลลิเมตร รีดครั้งที่ 3 ปรับระยะระหว่างลูกกลิ้งลื่น 3 มิลลิเมตร หลังจากนั้นจึงนำยางแผ่นดิบเข้ารีดด้วยชุดลูกกลิ้งดอก โดยปรับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งดอก ประมาณ 3 มิลลิเมตร เมื่อ ผ่านขั้นตอนการรีดด้วยลูกกลิ้งดอกแล้วถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรีดยางแผ่นดิบ ด้วยเครื่องรีดแผ่นมิลลิเมตร ความกว้างประมาณ 40 เซนติเมตร และความยาวประมาณ 80-90 เซนติเมตร ตรงตามมาตรฐานยางแผ่นดิบชั้นคุณภาพ 1 ที่ตลาดต้องการ ราคารับซื้อต่อกิโลกรัมที่สูงที่สุด ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถใช้ผลิตยางแผ่นดิบให้มีคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานได้ ประมาณ 75 แผ่นต่อชั่วโมง ลดความเหนื่อยยากในการหมุน จักรรีดยาง ของเกษตรกร เกษตรกรสามารถดูแล บำรุงรักษา ซ่อมบำรุงได้ง่าย และสามารถหาอะไหล่ได้ง่ายตามต้องท้องตลาดทั่วไป ใน ท้องถิ่นที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ สามารถนำเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กมาใช้ทดแทนมอเตอร์ไฟฟ้าได้ หรือในกรณีกระแสไฟฟ้าดับ สามารถใช้แรงคนหมุนชุดลูกกลิ้งเหมือนกับจักรรีดยางทั่วๆ ไปได้

Related Articels

Copyright © 2011 บริษัท เอเซียเกียร์ริ่ง จำกัด รับสร้าง ผลิตและจำหน่าย เครื่องรีดยาง เครื่องรีดยางพารา | รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 088-202-0410